19 τα θέματα στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και Δ1α/ΓΠ.οικ.75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ, την 14η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 1 μετά το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα προς συζήτηση:

  1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Ε΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
  1. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Κορδά Χρήστου, σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Β785/19 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος) 
  2. 1) Έγκριση του από 6/12/2021 πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου, 2) Συμμόρφωση με την αριθ. Σ1742/2021 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), 3) Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Υπηρεσία συντήρησης παιδικών χαρών 2020» και 4) Επιστροφή παραβόλου στον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  3. Έγκριση των από, 03-12-2021 1ο Πρακτικό και 07-12-2021 2ο Πρακτικό του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για δύο έτη – CPV: 24955000-3, πολυετούς συνολικής δαπάνης 163.967,68€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
  4. Έγκριση ανάθεσης της Προμήθειας και τοποθέτησης σήμανσης λόγω καταστροφών από έντονα καιρικά φαινομένων στο παραλιακό μέτωπο Δήμου Πατρέων, λόγω κατεπείγοντος, στις 30-11-2021 και ανάθεσή της στην εταιρεία Κατσαίτης Φώτιος & ΣΙΑ Ο.Ε., έναντι ποσού 3.999,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Α. Καρδάρα – Αρμ. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας)
  5. Έγκριση: Α) Του από 02-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση χώρου, κυλικείο Κ2, εντός του χώρου του Παμπελοποννησιακού Σταδίου , επί της οδού Πατρών Κλάους 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13, και Β) Της επανάληψής της, Οίκοθεν από τον Δήμαρχο, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  6. Έγκριση: Α) Tου από 03-12-2021 πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισόγειου κτηρίου Κ5 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του κτηριακού συγκροτήματος «χώρος παλαιών Σφαγείων» και Β) Της επανάληψής της, Οίκοθεν από τον Δήμαρχο, διότι δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
  7. 1) Έγκριση της από 27/10/2021 γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 33249/08-07-2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της εταιρείας «ΟΛΙΚΟΝ Πληροφορικής Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο OLIKON A.E.B.E., συνολικής δαπάνης 20.390,56€ (πλέον ΦΠΑ), που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καταγραφής κατανάλωσης καυσίμων και θέσης» για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της (ήτοι μέχρι 05-03-2022) χωρίς καμία τροποποίηση των όρων της αρχικής σύμβασης και χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενό της (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
  8. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • 3η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2016) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών συνολικής προθεσμίας σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 37ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών αρχικής σύμβασης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου Ε.Ε. «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  1. Παράταση της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 26140/18.06.2020, που αφορά στις «Υπηρεσίες για την Διοικητική και Οικονομική διαχείριση (Administrative expert) της υλοποίησης (Del Ε1: administrative & financial management) του έργου με ακρωνύμιο ANCHOR LIFE, του προγράμματος LIFE 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Π. Κωστόπουλος  – Αρμ. Δ/ντής)
  2. Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπής) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο «Eπισκευή Κτιρίων Σταθμών ΟΣΕ» προϋπολογισμού 54.500,00€ (με ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
  3. Συγκρότηση Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία του έργου «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια
 • Απόδοση λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής, κα Νικολίτσα Αγγελοπούλου, για πληρωμή εξόδων κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 1. Διαγραφή & επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ (4.423,16€) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)