Αναβολή για την Πέμπτη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Πάτρας

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 αναβάλλεται.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, ώρα 11.30 το πρωί.

Τα θέματα

 1. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 141/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, που αφορά στην έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2021 (εισηγητής: Τουλγαρίδης Θεόδωρος – Πρόεδρος Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)
 3. Έγκριση της αριθ. 94/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας που αφορά στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2020 – Απολογιστικά Στοιχεία (εισηγητής: Ήρα-Ειρήνη Κουρή – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας)
 4. Έγκριση της ήδη κατατεθείσας αίτησης υπό του Δήμου Πατρέων κατά Ανδρέα Αποστολόπουλου κ.λ.π. ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (αριθ. καταθ. 66/2021) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 5. Άσκηση ή μη ανακοπής και αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθ. 540/2021 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
 6. Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αρ. 261/2021 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)
 7. 1) Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση, δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών, οικονομικών προσφορών και 2) Aνάδειξη προσωρινών αναδόχων, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.955.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 10/2021 μελέτη, της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Τμήμα Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 8. Έγκριση των από 05-11-2021 1ου Πρακτικού και από 10-11-2021 2ου Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας και Παιδείας δια βίου μάθησης & Κοινωνικής Πραστασίας, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης όλων των Εκτυπωτικών Μηχανημάτων (φωτοτυπικά, πολυμηχανήματα, τηλεομοιοτυπικά και plotter) όλων των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων καθώς και τοποθέτησης των απαραίτητων αναλωσίμων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους – ΕΚΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ – CPV:50313200-4» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού 260.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Διάθεση προϊόντων κλαδεμάτων για κομποστοποίηση», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 95.480,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 11/2021, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου-Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19», συνολικού προϋπολογισμού 109.901,20€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με την αριθ. 33/2021, Μελέτη Διακήρυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 11. 1) Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ. β) υποπερ. ββ), γγ) του Ν.4412/2016 & 2) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της 23/2021 μελέτης της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών για τη «Συντήρηση, Τεχνική Υποστήριξη των Πληροφοριακών Συστημάτων των Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων έτους 2021-2023», CPV: 72267100-0, με συνολικό ποσό ανάθεσης 179.180,00€ (συμπερ. ΦΠΑ 24) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
 12. Έγκριση του 2ου Σταδίου της μελέτης «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
 13. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 37.200,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00016 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων ηλιακών ανακλαστήρων με φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρία (μάτια γάτας) για τον ποδηλατοδρόμο του Δήμου Πατρέων για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντές)
 14. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 17.832,44€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00016 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,  Ε. Αλεξοπούλου, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντές)
 15. Εξειδίκευση πιστώσεων ποσού α) 20,00€ και β) 20,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015 για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Ν. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 16. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003 για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών του Δημάρχου Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη και του Αντιδημάρχου Πατρέων κ. Ασπράγκαθου Νικόλαου στην Κωνσταντινούπολη, από 28/11/2021 έως 01/12/2021, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Συνέδριο Balkan Mayors’ Summit November 2021, Istanbul (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 18. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Κώστας Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)
 19. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπαλλήλου, κας Αγγελοπούλου Νικολίτσας, για πληρωμή εξόδων κτηματογράφησης των ακινήτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 21. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου για την πληρωμή «Τελών διέλευσης οχημάτων – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ» για τα Οχήματα του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 22. Διαγραφή οφειλής (ΓΙΩΤΗ ΣΟΦΟΚΛΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ε.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (ΧΟΥΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)