Óôéãìéüôõðï áðü ôçí ðüëç ôçò ËÜñéóáò ôçí ÄåõôÝñá 2 Íïåìâñßïõ 2020. Óå åöáñìïãÞ ôßèåíôáé áðü ôï ðñùÀ ôçò Ôñßôçò ôá íÝá ìÝôñá, ðïõ áðïôåëïýí ôçí ôåëåõôáßá åõêáéñßá íá ðåñéïñéóôåß ç äéáóðïñÜ ôïõ êïñïíïúïý, ìå âáóéêÜ óçìåßá ôçí õðï÷ñåùôéêÞ ÷ñÞóç ìÜóêáò ðáíôïý, ôçí áðáãüñåõóç êõêëïöïñßáò áðü ôá ìåóÜíõ÷ôá Ýùò ôéò 5 ôï ðñùß, êáé ôçí áíáóôïëÞ ëåéôïõñãßáò óå ÁôôéêÞ êáé Âüñåéá ÅëëÜäá – ùò ðåñéï÷Ýò ðïõ åíôÜóóïíôáé óôç æþíç áõîçìÝíïõ êéíäýíïõ – ÷þñùí åóôßáóçò, øõ÷áãùãßáò, ðïëéôéóìïý êáé áèëçôéóìïý. (EUROKINISSI/ËÅÙÍÉÄÁÓ ÔÆÅÊÁÓ)

Γεωργιάδης για νέο ΦΕΚ στην εστίαση: Δεν έγινε καμία διόρθωση για τα παιδιά 12-17

Δεν υπήρξε καμία διόρθωση ως προς την είσοδο των ανήλικων σε καταστήματα της εστίασης, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης ‘Αδωνις Γεωργιάδης.

Στο μεταξύ, νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter είχε γράψει: «Διάφορα sites έχουν παρερμηνεύσει την ΚΥΑ για τα μέτρα νομίζοντας ότι ανήλικοι 12-17 ετών πρέπει να είναι εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες για να μπουν σε εστιατόρια. Προφανώς δεν έχουν διαβάσει την επόμενη σελίδα που διευκρινίζει ότι μπαίνουν με rapid τεστ εάν είναι ανεμβολίαστοι».

Ο υπουργός παρενέβη τηλεφωνικά στην εκπομπή του ‘ΑΝΤ1″ για την είσοδο των ανήλικων σε καταστήματα εστίασης μετά από «ΦΕΚ» που κυκλοφόρησε και ανέφερε ότι παιδιά και έφηβοι 12 έως 17 ετών θα πρέπει να φέρουν αποκλειστικά πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη αυτό που κυκλοφόρησε ήταν ένα ηλεκτρονικό draft και όχι το πραγματικό ΦΕΚ, το οποίο όπως είπε το υπέγραψε την Κυριακή το βράδυ και εξεδόθη και έχει αριθμό φύλλου κυβερνήσεως.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, το χαρτί που κυκλοφόρησε ως ΦΕΚ δεν έχει αριθμό φύλλου κυβερνήσεως, ενώ είναι άγνωστο ποιος το εξέδωσε. «Δεν κυκλοφόρησε από την κυβέρνηση» είπε και πρόσθεσε ότι έκανε την παρέμβαση στον ΑΝΤ1 προκειμένου να μην δημιουργείται ανασφάλεια στον κόσμο.

«Δεν υπήρξε καμία διόρθωση. Μια ΚΥΑ έχω υπογράψει στην οποία αναφέρει ότι οι ανήλικοι μπαίνουν στα μαγαζιά με rapid test», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.