Συναντήσεις Πατρών και Σπάρτης, Αργολική Συνάντηση

Ιδέα και Πραγματικότητα
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΩΣ ΑΠΟ-ΚΑΛΥΨΗ

Ο Απόλλων στον Χρόνο

Οι Τέσσερες Εποχές του Κλασσικού

Ελληνισμού

Ι

1.
Μελετούμε τις θεμελιώδεις ̟παραμέτρους της ανθρώ̟πινης ύ̟παρξης, ό̟ως τέθηκαν ευθύς εξ αρχής με την ύ̟παρξη του ανθρώ̟που στον χρόνο και ό̟πως εξελίχθηκαν στην ιστορία, συνιστώντας κατά διαδοχή τις τρεις μεγάλες κοσμοϊστορικές Ε̟παναστάσεις, ̟ου κάθε μια εκ των ο̟ποίων ορίζεται α̟πό την ε̟πιβολή και ε̟πικράτηση μιας θεμελιώδους ̟παραμέτρου ως συστατικού βιώματος του συνόλου των υ̟παρξιακών δομών του ανθρώ̟που κατά την αντίστοιχη φάση της ιστορικότητάς του. Αυτήν την φορά θα ασχοληθούμε με την 2η καθοριστική Ε̟πανάσταση, των Μετάλλων. Η σταθερο̟ποιός ισχύς, η Βία της ∆ύναμης, εισέρχεται στην ιστορία ως εστία ̟πολιτισμού. Θεματικός τίτλος της ομιλίας μου κατά το ̟πρόγραμμα είναι: Μεταλλική Ε̟πανάσταση Η Λατρεία της ∆ύναμης ή η Σωτήρια Βία Ο ∆ι̟λούς Πέλεκυς και ο Κεραυνός

*
Τό̟πος ̟πραγματο̟οίησης των Σεμιναρίων Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου είναι ό̟πως ̟πάντα η Αίθουσα ∆ιαλέξεων στον 2ο όροφο του Μεγάρου Λόγου και Τέχνης, Πλατεία Γεωργίου Α ́.

 

2.
Και το ̟προκαταρκτικό μέρος του νέου Κύκλου ̟περί των 4 Ε̟ποχών του Κλασσικού Ελληνισμού θα κλείσει με την μελέτη ενός α̟ποφασιστικού σημείου τρο̟πής της ̟παγκόσμιας ιστορίας, το ο̟ποίο χρειάστηκε για την π̟ραγματο̟ποίηση της τρίτης και τελεσιουργού Ε̟πανάστασης, της Α̟ποκάλυψης του Ελληνισμού.

Η ανάλυση θα ε̟πικεντρωθεί σε αυτό το γεω̟πολιτικό και γεω̟πολιτισμικό μεγασυμβάν της καθολικής ιστορίας ̟ου σηματοδοτείται στον προγραμματικό τίτλο του σεμιναρίου:
Η Τομή στην Ιστορία:
το Κεντρικό Γεω̟ολιτικό Πεδίο
και η Κατάρρευση του Συστήματος Ισχύος και Πολιτισμού
̟ρος το Τέλος της 2ης Χιλιετίας ̟. Χ.

*

Η τέταρτή μας Συνάντηση θα γίνει την άλλη Πέμ̟πτη 22α Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ.

 

ΙΙ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ε ́ ΚΥΚΛΟΣ

Νέα Περίοδος από Ιούνιο 2021

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ιστορία του Ελληνισμού

και ο

Ελληνισμός της Ιστορίας

(Από την Νεολιθική Εποχή μέχρι Σήμερα και στο Μέλλον)

 

ΙΙ

1.

Στην νέα μας συνάντηση, θα ε̟πανέλθω στο θεμελιώδες χαρακτηριστικό των δύο ̟όλων στον Ελληνισμό, εκ των ο̟ποίων ο ένας δίνει την καθαρή και αυθεντική ιδιοταυτότητά του, ενώ ο δεύτερος π̟ροσλαμβάνει το συστατικό βίωμα του πρώτου, επμ̟νέεται και μετουσιώνεται σύμφωνα με αυτό.

Θα αναλύσω έτι ̟περαιτέρω το καθοριστικό και διαχρονικό αυτό
γεγονός.

Και στην συνέχεια θα ερευνήσουμε δύο φάσεις ̟προετοιμασίας της κλασσικής Ε̟πανάστασης του Ελληνισμού, στον δεύτερο ̟όλο: τον Κυκλαδικό και ιδίως τον Μινωικό ̟ολιτισμό, την μορφή και τις δομές τους.

Ο ειδικός θεματικός τίτλος του σεμιναρίου είναι κατά το π̟ρόγραμμα:
Μινωική Θαλασσοκρατία και η Περί̟πτωση της Θήρας Το Χρώμα και η Γραμμή της Ζωής Στην συνάντησή μας θα ορίσουμε ̟ώς θα εορτάσουμε και τον καιρό των Γυμνο̟αιδιών στον σεληνιακό μήνα τους ό̟που βρισκόμαστε μετά την νουμηνία στις 10 Ιουλίου. Πρόκειται για α̟ποκαλυ̟τικής σημασίας μέγιστη Σ̟παρτιατική θερινή εορτή, στην ο̟ποία θεωρούμε την ̟πεμ̟τουσία της Α̟πολλώνιας θρησκευτικότητας και ∆ωρικής ̟νευματικότητας. Θα προσθέσουμε διαστάσεις στην εικόνα ̟ου θα μας χρειαστούν αργότερα όταν φθάσουμε στο κύριο μέρος του νέου Κύκλου.
*

Η εκδήλωση θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ.
Τό̟ος συμβολικής σημασίας η αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού
∆ημαρχείου στην Κεντρική Πλατεία.

***

2.

Στην ̟παράλληλη και συμ̟πληρωματική σειρά ̟ου κατά ̟περί̟πτωση και αφορμή ̟πραγματο̟οιούμε τις Κυριακές, θα συνεχίσω την ανάλυση του θέματος ̟ου μας α̟πασχόλησε την ̟προηγούμενη φορά. Πρόκειται για την π̟ρακτική συμ̟περιφορά της Σ̟πάρτης στο μέγα ιστορικό ζήτημα της συμ̟πλοκής του συστήματος ισχύος της de facto και σχεδόν οικουμενικής Αυτοκρατορίας με την ιδέα των Ελληνικών ̟πόλεων κατά τις κρίσιμες δυο δεκαετίες α̟πό το 500 μέχρι το 479 ̟. Χ.

Ξαναστέλνω για ευκολία το οδηγητικό σημείωμα και τον τίτλο της ομιλίας μου α̟πό την ̟προηγούμενη κοινο̟ποίηση.

«Η έρευνα για την ̟πολιτική της Σ̟πάρτης κατά τους Μηδικούς Πολέμους είναι α̟ποκαλυ̟πτική για τον χαρακτήρα της μοναδικότητάς της. Με αφορμή την α̟ποκορύφωση της Σ̟παρτιατικής αμφιγνωμίας για την βέλτιστη κρίση ̟περί του ̟πρακτέου στο κρισιμώτερο σημείο της σύγκρουσης, τις π̟αραμονές, ένα ̟περί̟που μήνα ̟πριν, την μάχη των Πλαταιών, ̟ου συνέ̟εσε με τα Υακίνθια του 479 ̟. Χ., θα ασχοληθούμε εμ̟περιστατωμένα με το ζήτημα σε ειδικό σεμινάριο.

Θα αναλύσω την στρατηγική και την δράση της ̟όλης κατά την εικοσαετία 500-479 ̟.Χ., α̟ό την έκρηξη της Ιωνικής Ε̟πανάστασης στην κατάληξη της Περσικής εκστρατείας κατά της Ελλάδας. Θα εντο̟πίσουμε το πολιτιστικό διακύβευμα για την Σ̟πάρτη, βάσει του ο̟ποίου καθορίζεται η εξωτερική και αμυντική ̟πολιτική της. Αντιθέτως η Περσική αυτοκρατορία έχει μια καθαρά γεω̟πολιτική λογική, συνεχίζοντα στην μεγάλη ̟παράδοση της οικουμενικής ολοκλήρωσης. Α̟πό την άλλη μεριά ένα ιδιότυ̟πο φαινόμενο ανα̟πτύσσεται στην Αθήνα: στρατηγική ισχύος και ηγεμονική προβολή ε̟ποχούμενη ε̟ί βαθειάς οικείωσης του ∆ωρικού ̟νεύματος στο π̟ολιτισμικό ̟πεδίο. Είναι η δεύτερη, και ανώτερου ε̟πι̟πέδου, Αττική- Ιωνική αυτήν την φορά, ̟προβολή, μετά την ̟πρώτη της Ιωνίας α̟πό τον 7ο στον 6ο αιώνα.

Την δυσαρέσκεια του Α̟πόλλωνα, την αντινομία μεταξύ του ∆ωρικού ιδεώδους της ̟όλης και της Ιωνικής ε̟πέκτασης της ε̟πιτυχούς μέριμνας στον χρόνο σε κοινωνικό, οικονομικό και κυριαρχικό ε̟πί̟πεδο ε̟ί τη βάσει ακριβώς της ιδέας της μορφής και της α̟ποτελεσματικότητάς της στα ̟πάντα, – εκφράζει η στάση του Μαντείου των ∆ελφών ̟προς τις ιστορικές εξελίξεις. Θα μελετήσουμε την γεωστρατηγική και ̟πολιτιστική σκακιέρα του
κεντρικού συστήματος της ιστορίας στην κρίσιμη εικοσαετία, με έμφαση στην Σ̟παρτιατική ̟προο̟πτική».

Θεματικός τίτλος της ομιλίας μου θα είναι:
Τα Πολιτισμικά Αίτια της Πολιτικής της Σ̟πάρτης
στις ∆υο Πρώτες ∆εκαετίες του 5
ου . Χ. αι.

και το Μαντείο των ∆ελφών.
Η ∆ωρική Πόλη, η Ηγεμονική Πόλη και η Αυτοκρατορία

*

Η ομιλία θα γίνει την Κυριακή 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού ∆ημαρχείου, στην Κεντρική Πλατεία.

 

ΙΙΙ
Α ́ Χωρολογική Συνάντηση
Αργολίδα

Η ̟πρώτη ειδική το̟πολογική συνάντησή μας εφέτος θα γίνει Παρασκευή 30 Ιουλίου με ∆ευτέρα 2 Αυγούστου στην Αργολίδα. Εκεί χτύ̟πησε η καρδιά του «Μυκηναϊκού» συστήματος. Θα εντρυφήσουμε στο θέμα μ̟προστά στα αρχαιολογικά δεδομένα. Η ιδιότυ̟πη μοίρα του Άργους στην κυρίως Ελληνική ̟περίοδο, α̟πό την Κάθοδο των ∆ωριέων στην Πελο̟πόννησο μέχρι τον 4ο αιώνα ̟. Χ., θα μας α̟πασχολήσει ιδιαίτερα. Πε̟ρωμένο ανώμαλο, μεγαλόθυμων ε̟πιβολών, υψηλών ε̟πιτευγμάτων και τα̟πεινών ̟προσγειώσεων. Σαν η ̟όλη να μην μ̟πορεί να σταθεί και να κινηθεί σωστά. Το «Γιατί» είναι α̟ποκαλυ̟τικό.
Θα έχουμε ̟λήρες ̟πρόγραμμα αρχαιολογικών ε̟πισκέψεων και ενδελεχών συζητήσεων.

Ε̟πίσης θα ̟παρακολουθήσουμε την ̟παράσταση των «Φοινισσών» του Ευρι̟πίδη α̟πό το Εθνικό θέατρο στην αρχαία Ε̟πίδαυρο. Και βέβαια θα
εμφιλοχωρήσουμε στην ανάλυση της τραγωδίας και στο νόημα της τριλογίας Οινόμαος – Χρύσι̟̟ος – Φοίνισσαι.