Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου Πάτρας

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθ. 426 /13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την 25η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

  • Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε επιχειρήσεις (Άγιος Αρτέμιος  Θεριανό) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας – Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ. αριθ. 822/22-10-2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών (ΑΔΑ: 70Σ5ΩΞΙ-ΞΕΜ), αναφορικά με την τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών επί προβλεπομένου από το Σχέδιο Πόλεως κοινοχρήστου χώρου πλατείας στο Ο.Τ/Κ.Χ 1445 και προβλεπομένων τμημάτων των οδών Παλαμά, Ρωμανού, Ανθεμίου και ανωνύμων πεζοδρόμων ιδιοκτησίας Γεωργίας Ρούπα, Κοσμά Βουτσινά κλπ, ιδιοκτησίας Κληρονόμων Σταύρου και Δημητρίου Ηλιόπουλου καθώς και ιδιοκτησίας Αθανασίου Κούρου, Διονυσίου Κούρου, Στεφάνου Κούρου, Καλλιρρόης Κούρου στην περιοχή Αγυιάς λόγω άρσεων απαλλοτριώσεων (σχετικές οι αριθ. 791/2006, 489/2008 και 508/2011 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών). Επικαιροποίηση της αριθ. 822/22-10-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος τριετίας από την ημερομηνία λήψης της  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ. 68 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανανέωση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που απαιτούνται στα πλαίσια του έργου «Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Γ΄ προτεραιότητας Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Κοπή ενός (1) δένδρου πλατάνου που φύεται στην οδό Λεμεσού στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντιδήμαρχος, Π.  Κωστόπουλος – Αρμόδιος Διευθυντής).