16 Μαΐου συνεδριάζει και πάλι το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 16η   Μαΐου 2022, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 16.30,  με τα παρακάτω  θέματα:

 1. α) Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, β) Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Πατρέων έτους 2022, σύμφωνα με την υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 (σχετική η αριθ. 252/2022 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 2. Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2022, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (σχετική η αριθ. 208/2022 απόφαση της Ο.Ε.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 3. Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς παρέκταση αρμοδιότητας, ώστε να πραγματοποιηθούν ασφαλιστικά μέτρα, καθώς και λήψη προσωρινής διαταγής για παραμονή στην εργασία 13  εργαζομένων, στις 30 Μαΐου 2022, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετική η αριθ. 32860/18-4-2022 αίτηση 18 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Αθανάσιος Αθανασόπουλος).
 4. Άνοιγμα νέου λογαριασμού του Δήμου στην Τράπεζα ALPHA BANK  A.E  με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ” –ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 6. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πατρέων με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής εκτίμησης της μοναδιαίας αξίας ανά ζώο ή προϊόν (εισηγητής: Δ. Πλέσσας– Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 7. Μεταβολή ή μη της πραγματικής κατάστασης οικισμών και ορίων του  Δήμου Πατρέων από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2011 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος).
 8. Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου, για την ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών και συνοικιών στο Δήμο Πατρέων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος).
 9. Λήψη απόφασης περί: α) Εξέτασης αιτήματος του κ. Κωνσταντίνου – Παναγιώτη Βασιλείου, μισθωτή του κυλικείου Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου για παράταση της μίσθωσης του κυλικείου του Α΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου,  για επιπλέον τρία (3) έτη,  ήτοι έως την 31η Οκτωβρίου 2025 και β) εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παράτασης μίσθωσης (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 10. Ανανέωση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, στις περιοχές Προσφυγικά, Ψαροφάϊ, Ταραμπούρα (σχετική η αριθ. 23/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 11. Προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων και δημιουργία λωρίδας διέλευσης πεζών, επί των οδών Θεοχαροπούλου, Γ. Ολυμπίου, στα πλαίσια της εργολαβίας «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών» (σχετική η αριθ. 24/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 12. Μονοδρομήσεις οδών Σωστράτου και Ευπαλίνου (σχετική η αριθ. 25/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 13. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί οδών της συνοικίας Ανθούπολης (σχετική η αριθ. 26/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 14. Ανακατασκευή – Διαπλάτυνση του πεζοδρομίου της οδού Ζαΐμη, από την οδό Μαιζώνος έως την οδό Αγ. Ανδρέου στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή πεζοδρομίων και μικρών τεχνικών έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου» (σχετική η αριθ. 22/2022 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα. Κατασκευή συρματοκιβωτίων και τοίχων αντιστήριξης» του Δήμου Πατρέων   (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 16. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών έργων, στις Δημοτικές Κοινότητες Μεσσάτιδος, Παραλίας, Βραχνεϊκων 2017» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ευθείας στίβου και κερκίδων στο Δ.Δ. Ροϊτίκων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν.  Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).
 19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων Παλαιών Σφαγείων, σε χώρους δημιουργικής βιομηχανίας, με ειδίκευση στο Πατρινό Καρναβάλι» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ν.  Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής).