ÁÈÇÍÁ-Õðïõñãåßï ÁíÜðôõîçò åêäÞëùóç ìå áöïñìÞ ôçí Ýíáñîç äñáóôçñéüôçôáò ôïõ Åëëçíéêïý Åðåíäõôéêïý Ôáìåßïõ (IfG)// Ï ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ ÊÙÓÔÁÓ ÓÊÑÅÊÁÓ .(EUROKINISSI-ÆÙÍÔÁÍÏÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ)

Στην Πάτρα αύριο ο υπουργός περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας

Την Πάτρα επισκέπτεται αύριο Τρίτη ο Κώστας Σκρέκας.

Ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας θα παραστεί σε εκδήλωση της ΔΕΔΑ και της Περιφέρειας  για το φυσικό αέριο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα στο  Royal Theatre .