Οι εκλογές του 1977…

Γράφει ο Άρης Μπετχαβάς

Οι πρόωρες εκλογές του 1977 ήταν, σύμφωνα με τα αρχεία Foreign Office, “οι πιο δίκαιες και καλά οργανωμένες στη σύγχρονη ελληνική ιστορία”. Η πτώση της ΝΔ, από 55% σε 41,8% ήταν μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με διαρροές προς το νεοσυσταθέν κόμμα Εθνική Παράταξη του πρώην πρωθυπουργού Στέφανου Στεφανόπουλου (6,8%). Αντίστοιχες διαρροές υπήρξαν από τους της ΕΔΗΚ του Γεωργίου Μαύρου που κατέληξαν στο ΠΑΣΟΚ το ποσοστό του οποίου σχεδόν διπλασιάστηκε σε τρία χρόνια, φτάνοντας το 25,3%. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν μεν άνετη επικράτηση για τη ΝΔ, ωστόσο αποτέλεσε το προοίμιο για την εντυπωσιακή “Αλλαγή” του ΠΑΣΟΚ το 1981.

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εμφανίζεται πικραμένος για τα αποτελέσματα των εκλογών του 1977, ο Κ. Μητσοτάκης ως ο μοναδικός πολιτικός που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Α. Παπανδρέου, ο δε Λ. Κύρκος απογοητευμένος για την πορεία του ΚΚΕ Εσωτ. Ο δικομματισμός που δημιουργείται κατά το 1977 έχει τα χαρακτηριστικά πόλωσης. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε καταλάβει, ποιος ήταν ο πραγματικός αντίπαλός του και παρά το γεγονός ότι ο Γ. Μαύρος και η ΕΔΗΚ ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση, επέλεγε να στρέφει τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου Στην Αχαΐα, o δικομματισμός έχει σαν αποτέλεσμα την εκλογή 8 βουλευτών, και μόνο από τα 2 μεγάλα κόμματα!

Στην Αχαΐα, o δικομματισμός έχει σαν αποτέλεσμα την εκλογή 8 βουλευτών, και μόνο από τα 2 μεγάλα κόμματα!

Ας δούμε πως περιέγραφε ο τοπικός τύπος την επαύριο των εκλογών του 1977, το κλίμα που επικράτησε.

ΕΝ ΑΠΟΛΥΤΩ ΤΑΞΕΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΝ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ

ΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΠΑΤΡΑΣ
Μέ ἀπόλυτον τάξιν και προ παντὸς μὲ ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης ἔκδηλον εἰς τὰ πρόσωπα τῶν περισσοτέρων ψηφοφόρων διεξήχθησαν αι βουλευτικά ἐκλογαί εἰς Πάτρας, εἰς ὁλόκληρον τὸν νομόν, ἀκόμη δέ καί εἰς ὁλόκληρον τὴν χώραν ὡς ἀνέφερον πανταχόθεν αἱ πληροφορίαι.
Γενικότερον δύναται να λεχθή με κάποιαν υπερηφάνειαν ὅτι οἱ Πατρινοί ψηφοφόροι εψήφισαν χθές (ασχέτως τοῦ τί ἐψήφισαν) κατά τρόπον πολιτισμένον με ἀξιοπρέπειαν και ωριμότητα παραδειγματικήν. Εἰς οὐδὲν ἐκλογικόν τμήμα παρετηρήθη συνωστισμός, ἐξαιρέσει ωρισμένων μόνον γυναικείων τμημάτων, όπως π.χ. εἰς τὰ Δικαστήρια, όπου παρετη ρήθησαν περί την μεσημβρίαν ουρές των 40 έως 50 ψηφοφόρων. Δέον να σημειωθῇ, ὅτι μέχρι τῆς ὥρας αυτῆς εἰς ὅλα σχεδόν τα 117 έκλογικά τμήματα του Δήμου Πατρέων εἶχον προσέλθει, οι μισοί και περισσότεροι ψηφοφόροι. Ἀς σημειωθῆ ἐπ ̓ εὐκαιρία ότι τὰ ἐκλογικά τμήματα εἰς τὸν Νομόν Ἀχαΐας ἀνέρχονται εἰς 405, ἐκ τῶν 117 του Δήμου Πατρέων, 21 του Δήμου Αιγίου, 2 του Δήμου Καλαβρύτων, 3 του Δήμου Δάφνης, 60 των κοινοτήτων Αιγιαλείας, 77 τῆς ἐπαρχίας Καλαβρύτων και 125 της επαρχίας Πατρών.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Η ψηφοφορία ήρχισε την 7η και 11 τὸ πρωΐ ἂν καὶ πολλοί ψηφοφόροι ιδίως γυναίκες είχον προσέλθη πολὺ ἐνωρίτερον ὅπως π.χ. εἰς τὰ ἐκλογικά τμήματα τοῦ ̓Αρσακείου, καὶ ἐτέλειωσε την 5.10 μ.μ ἤτοι διήρκεσεν ἐπί 9 ώρας καὶ 59 λεπτά. Οι εγγεγραμμένοι εἰς τοὺς εκλογικούς καταλόγους ἀνήρχοντο εἰς 6.389.255 ἐξ ὧν 3.191.624 ἄνδρες, και 3.197.631 γυναίκες. Οι νέοι εκλογεῖς πού ένεγράφησαν την τριετία 1975-1977 καὶ ἐψήφισαν διάπρώτην φορὰν ἀνήρχοντο εις 478.302. Σκοπὸς ἡ ἐκλογή 288 βουλευτών και 12 βουλευτών Επικρατείας. Εἰς τὰς χθεσινάς εκλογάς μετέσχον 15 κόμματα, ἀπὸ τά οποία ἕξη εἶχον συνδυασμούς σε ὅλες τίς ἐκλογικές περιφέρειες τῆς χώρας, δύο σε 31, ένα σε 33 καὶ τὰ ὑπόλοιπα 7 σε 1 ως 3 εκλογικές περιφέρειες. Ο συνολικός αριθμός των ὐποψηφίων σὲ ὅλη τὴ χώρα ήταν 2.189. Τα εκλογικά τμήματα ἀνήρχοντα εἰς 13.115. Η καταμέτρηση των σταυρών ἀναμένεται να περατωθεί την Τρίτη, ὁπότε τὴν ἑπομένη θα γίνει ἡ ἀνακήρυξη των βουλευτών τῆς Α’ κατανομής. Οι δύο άλλες κατανομές (Α ́ καὶ Β ́) ἀπὸ τὴν Ἀνωτάτη Εφορευτική Επιτροπή προβλέπεται να γίνουν στὸ τέλος τῆς ἑβδομάδας. Ως ἀνεκοινώθη ἐλειτούργησαν όλα τὰ ἐκλογικά τμήματα ακομη καὶ τὰ 31 ἐκεῖνα εἰς τὰ ὁποία δὲν ἔφθασαν δικαστικοί αντιπρόσωποι, τοὺς ὁποίους ἀντικα τέστησαν άλλα μέλη τῶν ἐφορευτικῶν ἐπιτροπῶν.

ΑΙ ΚΑΙΡΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ

Αἱ ἐκλογαί εἰς τὸν Νομόν Ἀχαΐας διεξήχθησαν ὑπὸ καλάς καιρικάς συνθήκας. Βροχή ἕπιπτε μόνον τὰς πρωϊνὰς ὥρας. Εἰς ἄλλας ὅμως περιοχάς, ὅπως π.χ. εἰς τὴν Ηλείαν, ἔβρεχε όλο το πρωί και μάλιστα καταρρακτωδώς. Βροχές ἔπεσαν ἐπίσης στην Βόρειο Ελλάδα, ενώ το νομό Φλωρίνης ἐχιόνιζε. Εἰς το Ιόνιο καὶ τὴν Κρήτην ὁ καιρὸς ἦτο καλός. Ἀπὸ τῆς μεσημβρίας άρχισε νὰ βρέχη και στην Ἀθήνα.

 

Στο “Πατρινόραμα” που κυκλοφορεί στις 18 Μαΐου 2023